foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Idea podpisania deklaracji współpracy dojrzewała w nas już od jakiegoś czasu. Istotne było dobranie właściwego czynnika, który by nas szczególnie spajał.
Tym czynnikiem okazała się być osoba Wielkiego Polaka, śp. Roberta Larkowskiego. Jego członkostwo zarówno w OWP jak i w REX oraz twórczość pozwoliły nam zbudować solidny fundament pod dalszą współpracę.

 

Postanowiliśmy, iż deklarację podpiszemy w Kietrzu, gdzie znajduje się grób Roberta. Złożenie przez liderów naszych środowisk podpisów poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie oraz modlitwa za duszę naszego zmarłego Kolegi.

 


Pełen tekst deklaracji prezentujemy poniżej:
Kietrz, 2.06.2015 r.

 

POROZUMIENIE O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY

 

zawarte dnia 2 czerwca 2015 roku pomiędzy Stronnictwami:

 

Dzielnica Śląska Obozu Wielkiej Polski zwana dalej Dzielnicą, reprezentowana przez Piotra Beczałę – Przewodniczącego Dzielnicy Śląskiej Obozu Wielkiej Polski,

 

a

 

Ruch Christus Rex zwany dalej Ruchem, reprezentowany przez Tomasza Jazłowskiego – prezesa Ruchu Christus Rex i przewodniczącego Rady Naczelnej RCR.

 

Dzielnica i Ruch zważywszy na:

 

- wspólne korzenie ideowe, wynikające z odwoływania się do myśli Wielkiego Polaka, Roberta Larkowskiego
- identyczne lub zbieżne cele polityczne,
- potrzebę uzyskania pełni suwerenności państwowej;
- konieczność zachowania tożsamości narodowo kulturowej i religijnej Polaków, postanawiają, co następuje:

 

1. Prowadzenie wspólnych działań na terenie Śląska oraz wszędzie tam, gdzie cele nasze są zbieżne, poprzez:
a) formułowanie wspólnych stanowisk w kwestiach ważnych dla Śląska i Polski;
b) zawieranie sojuszy i nawiązywanie przyjaznych relacji z organizacjami o podobnym profilu ideowym, działającym na terenie Śląska;
c) wydawanie wspólnego organu prasowego;
d) organizowanie wspólnych akcji mających na celu promowanie naszych idei, środowisk i działanie na rzecz poprawy stanu naszego regionu i państwa;
e) popularyzowanie myśli Roberta Larkowskiego.

 

2. Dzielnica i Ruch deklarują się jako Stronnictwa antysystemowe.

 

3. Władze naczelne Dzielnicy i Ruchu wydadzą zalecenia ogniwom terenowym, aby nawiązywały jak najściślejszą współpracę, szczególnie w sprawie członkostwa działaczy w obu organizacjach oraz integracji w ramach wspólnych działań.
4. W razie różnic w interpretacji niniejszego porozumienia oraz przeszkód w jego realizacji, wszelkie nieporozumienia będą rozstrzygane w duchu przyjaznej koncyliacji.

 

5. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.

 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez reprezentantów obu Stronnictw.

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

/-/ Piotr Beczała /-/ Tomasz Jazłowski

Komentarze obsługiwane przez CComment

Żydzi są najinteligentniejszym narodem na świecie, więc jeśli jest dla nich korzystne zmienić nazwisko, czynią to. To jest wszystko na ten temat. Oni mieszają się z waszym społeczeństwem, które jest zupełnie skorumpowane, więc gdy to jest korzystne dla Żydów głupi goj nie zdaje sobie sprawy z tego, że ci Żydzi, którzy mają nie-żydowskie nazwiska są Żydami.
Harold Wallace Rosenthal administracyjny asystent senatora Jacob`a Javitz`a - 1967